Sweden

Examensarbeten

Skellefteå Sverige ansök senast 31 januari 2019

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete hos den världsledande tillverkaren av kuggstångsdrivna hissar? För närvarande erbjuder vi examensarbeten inom fyra områden. Under ditt examensarbete möter du kunniga personer och får möjlighet att utöka dina kunskaper inom ditt ämnesområde.

1. UTVECKLING AV NY DÖRRFÖRREGLING

Bakgrund

Alimakhissar drivs av ett maskineri som klättrar efter en kuggstång som är fastskruvad i en fackverksmast. Fackverksmasten står ofta utomhus och är förankrad till en närliggande struktur, till exempel en husfasad. På varje stannplan finns en ram med dörrblad som bara kan öppnas då hissen stannat vid planet. Även hisskorgens dörrblad är upplåsta då hissen står vid stannplan. Låst och olåst läge av både korg och stannplans dörrar utförs med ett elektriskt ställdon placerat invändigt i hisskorgen. Nuvarande ställdon har använts under en längre tid. Då kundernas krav och även leverantörers förutsättningar förändras finns ett behov av att göra en översyn av dagens lösning.

Uppdrag

Uppdraget är begränsat till att undersöka alternativa komponenter/lösningar till nuvarande ställdon, där principen för dörrlåsning är bibehållen. Detta kan innebära att undersöka alternativa leverantörer på marknaden, egenkonstruerad komponent, eller andra principer, exempelvis el/hydraulisk lösning. Som grund skall en kravspecifikation finnas. Då donet är monterat under en kåpa i korg och regleras av hissens styrsystem behövs inte någon större hänsyn tas till ergonomi och användarvänlighet. Däremot temperatur område, åkhastighet, miljö tålighet, tillgängliga utrymmen, erforderlig kraft, kostnad, driftstillgänglighet osv är väsentliga då koncepten utvärderas. Valt koncept ska sedan finnas modellerat i 3D och vara i överensstämmelse med krav specifikationen. Projektet behöver inte innefatta framtagning av en prototyp eller färdigt ritningsunderlag.

2. UTVECKLING AV BERÄKNINGSMODELL

Bakgrund

Hissarna drivs av ett maskineri som klättrar efter en kuggstång som är fastskruvad i en fackverksmast. Fackverksmasten står ofta utomhus och är förankrad till en närliggande struktur som till exempel en husfasad. Vid dagens beräkningar så betraktar vi vår mast som en Euler-balk med förankringarna som rigida strukturer. Detta är en giltig approximation vid långa förankringsavstånd. När korta förankringsavstånd används blir detta en allt för konservativ approximation. I vår nuvarande beräkningsmodell tas inte heller någon hänsyn till mastens låga skjuvstyvhet vilket skulle kunna inverka på maströrens belastning. För att inkludera dessa effekter skulle masten kunna approximeras som en Timoshenko-balk.

Uppdrag

Uppgiften är att ta fram en beräkningsmetodik för en mast approximerad som en Timoshenko-balk upplagd på multipla fjädrande stöd. Metodiken skall även undersöka hur knäckningsberäkning kan utföras för denna typ av lösning med stöd av befintliga standarder.

3. PRODUKTKOSTNADSMODELL

Bakgrund

Hissarna kan i mycket anpassas efter en kunds specifika önskemål och Alimak strävar alltid efter att kunna erbjuda största möjliga produktvärde. Men för att kunna göra detta, är det viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt, kunna beräkna vad produkten kommer att kosta när den levereras till kund och under hela sin livscykel och därav effekten av att välja en viss konstruktionslösning framför en annan. Till exempel kanske en kostnadsökning på en viss komponent kan sänka kostnaden på den färdiga produkten avsevärt.

Uppdrag

Uppdraget går ut på att fritt, från grunden, skapa ett verktyg för att kunna uppskatta den kompletta produktens kostnad och sätta riktlinjer för hur Alimak ska kunna erbjuda största möjliga produktvärde, både vid produktleverans och ur ett livscykelperspektiv. Detta innebär till exempel att undersöka effekten på produktens kostnad av att reducera vikt, underlätta montering, välja rätt ytbehandling, korta ned ledtid och så vidare. Uppdraget är lämpat för två personer.

4. UTVECKLING AV BATTERIDRIVEN HISS

Bakgrund

Hissarna drivs av ett motorpaket som matas via en hisskabel som hänger från hisskorgen till en kopplingslåda mitt på maststrukturen. Denna hisskabel kan hänga fritt ner i en kabelkorg eller via en struktur med vagn och rullar. Denna lösning medför flera nackdelar. Den är ganska dyr och sårbar för att hisskabeln kan beläggas med is eller snurra in sig i övrig konstruktion och att även kunna vara underdimensionerad, vilket medför överbelastade och brända komponenter. Ett nytänkande är att använda batterier istället för 3-fasmatade system.

Uppdrag

Uppdraget går ut på att fritt, från grunden, undersöka möjligheten att använda batterier istället för matande system eller som ett komplement till befintligt system. Detta kan innebära stora utmaningar gällande laddning och temperaturområden. Val av batterier kan också vara avgörande då vikten inte får öka för mycket, då verkningsgrader påverkas. Även val av frekvensomformare kan vara en utmatning då 90% av hissarna utrustas med VFD.

Förstudien leder vidare till framtagande av simuleringar, kravspecifikation och utifrån denna ett konceptframtagning. Produktionsanpassning, montering, kostnad, installation och underhåll är några av faktorerna som tas hänsyn till då koncepten utvärderas, och slutligen väljs ett koncept. Konceptet ska vara anpassat för produktion. Projektet kan även innefatta framtagning av en prototyp för testning, samt färdigt ritningsunderlag.

Intresseanmälan

För anmälan om intresse och/eller för mer information om examensarbetet kontaktar du Anna Eriksson-Ek genom att klicka på länken "ansök" nedan.

Välkommen med din intresseanmälan!

Om företaget

Alimak som är beläget i Skellefteå, startades 1948. Företaget är idag världens ledande tillverkare av kuggstångsdrivna hissar. Alimak har cirka 375 anställda och ingår i Alimak Group. Alimak erbjuder ett utvecklande arbete i en miljö där kvalité, teknik och säkerhet står i centrum. Här finns bland annat komponentsvetsning, CNC-styrda maskiner och kantpressar, laserskärmaskiner, svetsrobotar och robotar med visionssystem. Det här kan bli din arena att utveckla produktionsprocessen och genom det stärka företagets konkurrenskraft.

Om Skellefteå

Skellefteå är Norrlands och Sveriges till ytan största kustkommun och en plats med ovanligt bra förutsättningar för att väcka nya tankar, förverkliga drömmar och välja sin egen väg. Med omväxlande årstider, rika naturtillgångar, korta avstånd och en starkt rotad kultur av kreativitet, entreprenörskap och jämlika möten skapar vi tid och utrymme att växa genom det kanske allra mest värdefulla: våra egna och varandras idéer.

Klicka på knappen "ansök" för att skicka din intresseanmälan till::

Nära dig

Vi finns representerade på sex kontinenter och våra sälj-, service- och uthyrningsföretag stödjer våra kunder genom ett stort sortiment av oöverträffade och starkt efterfrågade produkter och tjänster.